Algemene handelsvoorwaarden ISYFAIR (zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)

Naast deze algemene handelsvoorwaarden zijn ook onze aanvullende leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Definities

1.1 In de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van ISYFAIR wordt onder de volgende begrippen verstaan:
- ‘Event’: een beurs, tentoonstelling, congres, evenement of andere vorm van Live Communication;
- ‘IE-rechten’: rechten op intellectuele creaties, zoals auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnamenrecht, databankenrecht en octrooirecht;
- ‘Live Communication’: ‘business to business’ en ‘business to consumer’ evenementen, waar personen of groepen van personen elkaar (fysiek) ontmoeten, die georganiseerd worden met het doel te informeren, kennis te verkrijgen of over te dragen, dan wel transacties voor te bereiden en/of te verrichten;
- ‘Ontwerp’: werk dat ISYFAIR ter voorbereiding op de uitvoering van de Opdracht heeft verricht, zoals het maken van tekeningen, schetsen, modellen en maquettes;
- ‘Opdracht’: opdracht die ISYFAIR op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten, daaronder begrepen de levering van diensten en zaken bij verkoop en/of verhuur;
- ‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met ISYFAIR in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten Overeenkomst of met ISYFAIR een Overeenkomst heeft gesloten;
- ‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen ISYFAIR en de Opdrachtgever op grond waarvan ISYFAIR in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;
- ‘Partij’: ISYFAIR of Opdrachtgever afzonderlijk;
- ‘Partijen’: ISYFAIR en Opdrachtgever gezamenlijk;
- ‘Schriftelijk’: schriftelijk of per e-mail.
- ‘ISYFAIR’: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van diens beroep of bedrijf die betrokken is bij het realiseren van een Event;

Artikel 2: Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
2.2 Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.
2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft ISYFAIR het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
2.4 Als tussen de inhoud van de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde versies.

Artikel 3: Offertes, totstandkoming Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Tenzij de offerte anders vermeldt, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.
3.2 Offertes worden Schriftelijk uitgebracht.
3.3 De Overeenkomst komt alleen tot stand als de offerte binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn Schriftelijk is geaccepteerd en deze acceptatie ISYFAIR binnen de in 3.1 genoemde termijn heeft bereikt.
3.4 Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk door ISYFAIR uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de Overeenkomst in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde pas tot stand op het moment dat ISYFAIR Opdrachtgever Schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden en/of afwijkingen in te stemmen.
3.5 Als de uitvoering van een opdracht, waarvoor Opdrachtgever een offerte heeft opgevraagd, niet aan ISYFAIR wordt gegund, is
Opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen 8 (acht) dagen nadat ISYFAIR is medegedeeld dat deze de opdracht niet zal mogen uitvoeren aan ISYFAIR terug te zenden, bij gebreke waarvan ISYFAIR het recht heeft de gemaakte kosten volledig bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.6 Een beschrijving van de Opdracht maakt deel uit van de offerte. Als de beschrijving keuzemogelijkheden biedt voor de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever ISYFAIR vóór of bij acceptatie van de offerte te informeren over de door hem gemaakte keuze(s). Als Opdrachtgever zijn keuze(s) na acceptatie van de offerte kenbaar maakt, dan bindt dit ISYFAIR niet voordat zij hier zelf mee instemt. ISYFAIR is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever in het geval ISYFAIR niet akkoord is met de ná acceptatie door Opdrachtgever gemaakte keuze(s).
3.7 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van ISYFAIR binden ISYFAIR niet dan nadat en voor zover zij door ISYFAIR Schriftelijk zijn bevestigd.
3.8 Opdrachtgever zorgt ervoor dat ISYFAIR tijdig beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die ISYFAIR voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die ISYFAIR lijdt en alle extra kosten die ISYFAIR moet en/of heeft moeten maken als gevolg van het niet tijdig kunnen beschikken over de hiervoor genoemde informatie.
3.9 Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen is ISYFAIR niet gehouden de Opdracht en/of mededelingen, tekeningen, berekeningen, beramingen e.d. van Opdrachtgever en - voor zover aan de orde - de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan ISYFAIR verstrekte informatie juist en volledig is. Tekeningen, berekeningen en beramingen worden door Opdrachtgever steeds voorzien van de datum waarop deze door Opdrachtgever uitgegeven zijn.
3.10 ISYFAIR is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever. Opdracht-gever is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan ISYFAIR verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart ISYFAIR voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens.
3.11 ISYFAIR bevestigt het overeengekomen meerwerk Schriftelijk voorafgaand aan de uitvoering daarvan. Bezwaren tegen de inhoud van de Schriftelijke bevestiging moeten Schriftelijk bij ISYFAIR worden ingediend. Bedraagt de termijn tussen de bevestiging van het meerwerk door ISYFAIR en de uitvoering daarvan minder dan 8 (acht) dagen, dan dient Opdrachtgever bezwaren tegen het meerwerk uiterlijk vóór de uitvoering van het meerwerk Schriftelijk bij ISYFAIR in te dienen. Maakt Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen bezwaar , dan wordt (de juistheid van) de Schriftelijke bevestiging van het meerwerk geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.
3.12 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen wordt meerwerk uitgevoerd tegen de prijzen die gelden bij het aangaan van de Overeenkomst, dit met in achtneming van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Annulering of wijziging

4.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever tot 6 (zes) weken vóór de door ISYFAIR opgegeven leverdatum, heeft ISYFAIR het recht 30% van:
- de totaal overeengekomen opdrachtsom in geval van gehele annulering; of
- het deel van de opdrachtsom dat ziet op het deel van de Overeenkomst dat wordt geannuleerd;
bij Opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met de reeds in het kader van de uitvoering van (het geannuleerde deel van) de Overeenkomst gemaakte kosten.
4.2 Als Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 6 (zes) weken vóór de door ISYFAIR opgegeven leverdatum geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft Opdrachtgever gehouden tot betaling van de gehele opdrachtsom.
4.3 Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en in onderling overleg wordt gewijzigd, is ISYFAIR gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdracht-gever in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn.
4.4 ISYFAIR kan een offerte of een Overeenkomst uitsluitend annuleren, indien zij de beoogde annulering uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, Schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maakt.
4.5 Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of Overeenkomst voor het restant intact.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de offerte zijn weergegeven, tenzij zich omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor het uitvoeren van de Opdracht voordoen die tot een wijziging van de prijzen leiden.
5.2 Tenzij Schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van ISYFAIR:
- gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
- gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats van ISYFAIR;
- gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen, salarissen en sociale lasten;
- gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen van grond- en hulpstoffen;
- gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende door derden aan ISYFAIR berekende prijzen;
- alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij ISYFAIR in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever;
- exclusief btw en de op dat moment ingevoerde in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten in binnen- en buitenland;
- vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.3 Indien zich een wijziging van omstandigheden of verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is ISYFAIR gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. ISYFAIR is hiertoe uitsluitend gerechtigd voor zover de verhoging ISYFAIR ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn. ISYFAIR maakt een wijziging van de overeengekomen prijs Schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten.
5.4 Indien ISYFAIR de overeengekomen prijzen verhoogt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop ISYFAIR dit Schriftelijk heeft medegedeeld bij aangetekend schrijven en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft ISYFAIR geen recht op een schadevergoeding. Indien ISYFAIR al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdracht-gever gehouden deze factuur te voldoen.
5.5 Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Kosten en vergoedingen

6.1 Indien geen Overeenkomst tot stand komt, maar Opdrachtgever van het Ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken, in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien ISYFAIR daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en indien Opdrachtgever de door ISYFAIR vast te stellen vergoeding heeft betaald.

Artikel 7: Levering

7.1 De levering van de overeengekomen diensten en zaken vangt aan op het in de offerte of in de Schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstip.
7.2 De door ISYFAIR opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. De door ISYFAIR opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte dan wel de bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van ISYFAIR vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van ISYFAIR is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdracht-gever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen medewerking.
7.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die te wijten zijn aan Opdrachtgever, is ISYFAIR gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Inspectie en volbrenging Opdracht

8.1 Opdrachtgever is verplicht om te inspecteren of de Opdracht uitgevoerd is conform de beschrijving van de Opdracht. ISYFAIR brengt Opdrachtgever er mondeling of Schriftelijk van op de hoogte wanneer zij verwacht dat de Opdracht volledig zal zijn uitgevoerd en wanneer de inspectie plaats zal vinden.
8.2 Reclames dienen tijdens de inspectie onverwijld aan ISYFAIR te worden gemeld. Indien de reclame als juist wordt beschouwd, zal ISYFAIR binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. Hierna zal opnieuw inspectie plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 8.1.
8.3 De Opdracht wordt als volbracht en door Opdrachtgever geaccepteerd beschouwd indien Opdrachtgever verzuimt om bij de aangekondigde inspectie aanwezig te zijn of indien tijdens de inspectie niet wordt gereclameerd.

Artikel 9: Eigendom

9.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de uitvoering van de Opdracht geleverde zaken en/of het ter beschikking gestelde na volbrenging van de Opdracht eigendom van ISYFAIR.
9.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan ISYFAIR op eigen kosten en uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur na afloop van het Event aan ISYFAIR te retourneren. De zaken dienen in dezelfde staat te verkeren als waarin zij verkeerden bij levering daarvan door ISYFAIR.
9.3 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de in het kader van de Opdracht geleverde zaken in eigendom zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever, dan geschiedt de eigendomsoverdracht op het moment waarop Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings) verplichtingen uit de Overeenkomst en alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomst, waaronder de daaruit voortvloeiende schade, rente en kosten.
9.4 Gedurende de periode zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is het Opdrachtgever verboden om de geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdracht-gever is verplicht de geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ISYFAIR te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht de geleverde zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren.
9.5 ISYFAIR is gerechtigd de geleverde zaken direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen en machtigt ISYFAIR onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen van ISYFAIR zich bevinden te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van die zaken komen voor rekening van Opdrachtgever. ISYFAIR is eveneens gerechtigd eventuele schade aan zaken op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van zaken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.6 Indien derden rechten op door ISYFAIR onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde zaken te doen gelden, zal Opdrachtgever ISYFAIR hiervan direct Schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is tevens verplicht de beslaglegger of derden er Schriftelijk van in kennis te stellen dat betreffende producten eigendom van ISYFAIR zijn en ISYFAIR een afschrift daarvan te verstrekken.

Artikel 10: Facturering en betaling

10.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
10.2 ISYFAIR is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is ISYFAIR niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.
10.3 Betaling geschiedt zonder korting of verrekening, tenzij een tegenvordering door ISYFAIR uitdrukkelijk wordt erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
10.4 Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting als genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. ISYFAIR is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is ISYFAIR gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke (handels) rente hoger is, in welk geval die rente geldt. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige maand gerekend.
10.5 De vordering van ISYFAIR tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra:
a. de betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ISYFAIR maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 11: Risico

11.1 Na volbrenging van de Opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico gaat terug over op ISYFAIR op het moment van aflevering door Opdracht-gever aan ISYFAIR conform het bepaalde in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.
11.2 Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde zaken van ISYFAIR onverwijld aan ISYFAIR mede te delen en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
11.3 Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport bij aflevering aan ISYFAIR als bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is de aansprakelijkheid van ISYFAIR voor eventuele schade beperkt tot maximaal € 100,-
per m³.
11.4 Zaken van Opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van ISYFAIR of op de plaats waar de Opdracht door ISYFAIR moet worden volbracht ter beschik­king van ISYFAIR te worden gesteld. Opdrachtgever is ­aansprakelijk ­voor alle schade die ISYFAIR lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.
11.5 De zaken van Opdrachtgever dan wel van een derde in geval van huur, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, alsmede de zaken van Opdrachtgever of een derde die bestemd zijn om in, aan, op of bij het geleverde te worden ten­toongesteld, zullen door ISYFAIR slechts naar de plaats van het Event worden vervoerd, indien dat Schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van Opdracht-gever, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
11.6 Het transport van de in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde zaken, daaronder begrepen het laden en lossen, komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.7 In de gevallen dat de zaken van Opdracht-gever door ISYFAIR tegelijk met zaken van laatstgenoemde worden vervoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transportmiddelen of personen in dienst van ISYFAIR als gevolg van enig gebrek aan de zaken van Opdrachtgever.
11.8 Het verblijf van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde zaken in de ruimte waar het Event plaatsvindt komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.9 De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11.10 Indien de opslag van de door Opdracht-gever op grond van artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden in eigendom verkregen zaken bij ISYFAIR onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, dan geldt dat de opslag van de zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. ISYFAIR is niet aansprakelijk voor schade van Opdracht-gever die het gevolg is van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart ISYFAIR voor alle aanspraken van derden ter zake van iedere schade veroorzaakt door de Opdrachtgever in eigendom verkregen en bij ISYFAIR in opslag staande zaken.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 ISYFAIR is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst. De totale aansprakelijk-heid van ISYFAIR is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
12.2 ISYFAIR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.
12.3 ISYFAIR is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.
12.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van ISYFAIR voor de betreffende schade is verzekerd en uitkering onder de betreffende verzekering plaatsvindt. Indien een eigen risico van toepassing is, dan strekt het eigen risico in mindering op het bedrag waarvoor ISYFAIR aansprakelijk is. ISYFAIR is evenwel niet verplicht om rechten onder die verzekering geldend te maken, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden.
12.5 De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens ISYFAIR heeft voldaan.
12.6 Opdrachtgever vrijwaart ISYFAIR voor alle aanspraken van derden ter zake van de door ISYFAIR aan Opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
12.7 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 13: IE-rechten

13.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ISYFAIR alle IE-rechten, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van ISYFAIR niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
13.2 Opdrachtgever zal nimmer de IE-rechten van ISYFAIR aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.
13.3 Opdrachtgever zal ISYFAIR direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ISYFAIR.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht aan de zijde van ISYFAIR is sprake indien ISYFAIR verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van ISYFAIR zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, pandemie, epidemie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, (toe)leveranciers en/of onderaannemers van ISYFAIR die niet of niet tijdig (kunnen) voldoen aan hun verplichtingen, storingen in de levering van energie, water en (tele)communicatie services in het bedrijf van ISYFAIR en ieder handelen of nalaten van de organisator van het Event of de exploitant van de daarvoor bestemde locatie waardoor ISYFAIR wordt verhinderd (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen.
14.2 Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal ISYFAIR Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.
14.3 Het niet binnen 72 uur melden dat zich een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel heeft voorgedaan heeft niet tot gevolg dat ISYFAIR geen beroep meer toekomt om het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
14.4 ISYFAIR heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden en nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door ISYFAIR na afloop van die periode nog steeds niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval voor ISYFAIR een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.5 Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht niet vóór de opening van het Event kan plaatsvinden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. ISYFAIR heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
14.6 Indien ISYFAIR bij het intreden van de periode van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, op alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waar ISYFAIR woonplaats heeft is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Geschillen tussen twee bedrijven zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de eisende partij haar woonplaats heeft.